Προγράμματα για ανέργους στην Αττική

Προγράμματα για ανέργους στην Αττική

Σκοπός του προγράμματος, είναι προκύψει βιώσιμη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Αφορά ανέργους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες. 

Στους ειδικούς στόχους του προγράμματος, συγκαταλέγονται η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων μέσω ενεργητικών μορφών απασχόλησης και η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.


Τα προγράμματα για ανέργους στην Αττική 


Τα προγράμματα για ανέργους στην Αττική θα αποβλέπουν στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης