Σύντομη περιγραφή των δράσεων


Οι δράσεις αφορούν πρωτίστως την υποδοχή ανέργων, την ατομική και ομαδική συμβουλευτική, την επιμόρφωση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, την εξειδίκευση σε μονάδες της κοινωνικής οικονομίας που θα ιδρυθούν εντός των πλαισίων δράσης της προτεινόμενης πράξης (με τους υφιστάμενους φορείς έχοντας εμπειρία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και κυρίως στον τέταρτο – κοινωνική οικονομία - να λειτουργούν ως θερμοκοιτίδες – σημείο αναφοράς για τη διαρκή υποστήριξη – πληροφόρηση των ωφελουμένων της πράξης) και εν συνεχεία στην προώθησή τους στην ευρύτερη αγορά εργασίας, ώστε νέοι άνεργοι να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται και να επαναπροωθούνται μέσω του συστήματος που θα αναπτυχθεί. Οι δράσεις αυτές, συμπληρώνονται από πλέγμα δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης με άλλους κοινωνικούς εταίρους, για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με φορείς από άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα.

ΔΡΑΣΗ 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Δράση 1 αναφέρεται στην Μελέτη έρευνας αγοράς, η οποία παρουσιάζει το εξωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής και των περιφερειακών ενοτήτων, όπου πρόκειται να αναπτύξει τις δραστηριότητές της η ΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΩ», με στόχο τη διερεύνηση των τοπικών αναγκών, καθώς και τον προσδιορισμό εξειδικευμένων λύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική και οικονομική ένταξη των ωφελουμένων της πράξης. Επίσης στα πλαίσια της δράσης 1 θα εκπονηθεί ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (Ν. 4019/11)

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί 

α)  η ανάλυση και ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και των λειτουργικών μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στις περιοχές τα χαρακτηριστικά των οποίων προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, αλλά και στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, του πολιτισμού και της κοινωνικής πρόνοιας (υποστηρικτικά σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

β) η ανασκόπηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο, αλλά και τις απαιτήσεις/ προδιαγραφές ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην κοινωνική οικονομία. Παράλληλα, θα γίνει διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα διατυπωθούν ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με γνώμονα την εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στον τέταρτο τομέα της οικονομίας.

ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ 2.1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. Προσέγγιση – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Ενεργοποίηση των Ωφελούμενων.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη. Οι ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν με συνεδρίες σε ατομικό (εξατομικευμένη) και ομαδικό επίπεδο (ομαδική) και περιλαμβάνουν:
Β.1. Καταγραφή, διερεύνηση και ανάδειξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των επωφελούμενων. Ατομική ψυχοκοινωνική υποστήριξη. (συμβουλευτική υποδοχής) Β.2. Επαγγελματική συμβουλευτική.
Β.3 Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
Β.4 Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Β5.Συμβουλευτική στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Β6.. Παροχή υποστήριξης νέων επιχειρηματιών σε θέματα νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά, κ.α.
Β7. Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων – Λειτουργία θερμοκοιτίδας εκπαίδευσης και επιχειρηματικής συμβουλευτικής (virtual social economy incubator).
Β8. Υποστήριξη και παρακολούθηση (μεταπαρακολούθηση - follow up), των ωφελουμένων, μέχρι και 5 μήνες μετά την τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης.
Β9. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών (mentoring και e- mentoring).

ΔΡΑΣΗ 2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑ ΙΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (E- MENTORING)
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΡΑΣΗ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 3.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ 

 ΔΡΑΣΗ 3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗ 3.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗ 3.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ 4 : KATΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ:

Η δράση διακρίνεται σε 4 προγράμματα κατάρτισης (4.1,4.2,4.3,4.4) προκειμένου να συμπεριλάβει όλους τους ωφελούμενους.

Tο κεντρικό πεδίο των προγραμμάτων 4.1,4.2,4.3 είναι : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» διάρκειας 88 ωρών (70 Ω Θεωρίας + 18 Ω Πρακτικής άσκησης) Tο κεντρικό πεδίο του προγράμματος 4.4 είναι: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» -διάρκειας 90 Ωρών και διακρίνεται σε 72 Ω Θεωρίας + 18 Ω Πρακτικής άσκησης.

ΔΡΑΣΗ 5: ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Οι δράσεις της δικτύωσης έχουν ως σκοπό να επιτύχουν την ενεργό συμμετοχή των επιχειρηματιών στην περιοχή αναφοράς, ούτως ώστε να αποτελέσουν τη δεξαμενή προσφοράς εργασίας στους ωφελούμενους της πράξης. Οι εν λόγω δράσεις θα αναληφθούν από τους πλέον κατάλληλους φορείς στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου στην περιοχή παρέμβασης και οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΣ. Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάληψη δράσεων: Με στόχο τη φυσική δικτύωση των επιχειρήσεων που αποτελούν δεξαμενή προσφοράς θέσεων εργασίας, μέσω της πραγματοποίησης συναντήσεων εργασίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένες συμμαχίες και μόχλευση δυνάμεων ανά επιχειρηματικό κλάδο αναφοράς. 

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δικτύωσης θα αναπτυχθεί εφαρμογή τράπεζας πληροφοριών στην οποία η πληροφορία (εμπειρίες, τεχνογνωσία, εργαλεία, οδηγίες και άλλο υποστηρικτικό υλικό) που εισάγεται μοντελοποιείται ώστε να προσφέρεται εξατομικευμένα στα συνδεδεμένα μέλη. Με τον τρόπο αυτό πληροφορία φτάνει έγκαιρα και στοχευμένα στους αποδέκτες και στους πολλαπλασιαστές της, είτε αυτοί είναι άλλοι φορείς, είτε επωφελούμενοι του δικτύου, είτε οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος που ενδιαφέρεται για την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων

ΔΡΑΣΗ 6: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο συντονισμός, επιστημονική στήριξη και διαχείριση του Έργου πραγματοποιείται από ευέλικτο σχήμα στελεχών του Συντονιστή Εταίρου (ΚΕΑΕΠ), το οποίο φέρει και την αντίστοιχη ευθύνη σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επίτευξη των στόχων της Α.Σ. έχει η αποτελεσματική συνεργασία των προαναφερόμενων στελεχών με τους εταίρους φορείς της Α.Σ. (συναντήσεις εργασίας και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας). Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Έργου, η λογική ενεργούς συμμετοχής όλων των εταίρων φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, η συνέργια μεταξύ των δράσεων και οι αλληλεπιδράσεις των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνουν, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των διαδικασιών συντονισμού, τη συστηματική παρακολούθηση, τη συνεχή ανατροφοδότηση και τον ανασχεδιασμό σύμφωνα με την στρατηγική και τους στόχους της ΑΣ. Στο πλαίσιο αυτό, βάσει οργανογράμματος στελέχη σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο αναλαμβάνουν ευθύνες και εργασίες, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου και την ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων
facebook   youtube

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


logos

ERGASTIRI

 

 Το Συνεργώ είναι διαθέσιμο για Android

 


EU PEP Attikis EP ESPA