Ανακοινώσεις 

 

Αθήνα, 28/02/2014
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στα πλαίσια της Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΩ» διοργανώνει τη Συνέντευξη Τύπου της Πράξης: «Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Θέμα: Παρουσίαση προγράμματος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΩ»


Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/03/2014 Ώρα προσέλευσης 11:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
∆ιεύθυνση: Mασσαλίας 22, 10680 Αθήνα (2ος Όροφος), Tηλ.: 2103680900 Fax: 2103633174

Αθήνα 07/02/2014 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ

"Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική"


Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή στην Πράξη«Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και   Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική», με κωδικό ΟΠΣ 464069 στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση,
 προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». 

 

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες με τους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, τους ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ και τους ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΥΣ του προγράμματος. 

Λόγω των ειδικών κανόνων δημοσιότητας της δράσης, οι παρακάτω πίνακες των αποτελεσμάτων αναφέρουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου
 της αίτησης. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν ατομικά σχετικά με την έναρξη υλοποίησης της δράσης Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

  

Αθήνα, 9/01/2014

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική» που υλοποιείται στο πλαίσιο ΔΡΑΣΗ 7: « Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες την Τοπικών Αγορών Εργασίας»,. της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: « Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 464069, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Η Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» ως φορέας υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καλεί:
Υποψήφιους ωφελούμενους:
1) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ
2) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών
3) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Ορίζεται στα όρια του Νομού Αττικής και δη στον Κεντρικό, Δυτικό και Νότιο Τομέα της περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
• Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης και του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
• Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μελή που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αν ο αιτών /ουσα είναι εγγεγραμμένος/η σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας 
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
• Δήλωση εξουσιοδότησης για χρήση των προσωπικών του στοιχείων.
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για όσους έχουν Εντοπιότητα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συντονιστή εταίρου www.keaep.gr.
Κατόπιν συμπλήρωσης της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της ΑΣ (Κυψέλης 16, ΤΚ 11362, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00 π.μ.–15:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους είναι από τις 23/12/2013 έως τις 22/01/2014. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» www.keaep.gr - ΚΕ.Α.ΕΠ., είτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΥΝΕΡΓΩ www.synergo-topsa.gr 

Αθήνα, 18/12/2013

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική» που υλοποιείται στο πλαίσιο ΔΡΑΣΗ 7: « Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες την Τοπικών Αγορών Εργασίας»,. της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: « Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 464069, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Η Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» ως φορέας υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καλεί:
Υποψήφιους ωφελούμενους:
1) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ
2) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών
3) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Ορίζεται στα όρια του Νομού Αττικής και δη στον Κεντρικό, Δυτικό και Νότιο Τομέα της περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
• Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης και του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
• Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μελή που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αν ο αιτών /ουσα είναι εγγεγραμμένος/η σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας 
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
• Δήλωση εξουσιοδότησης για χρήση των προσωπικών του στοιχείων.
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για όσους έχουν Εντοπιότητα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συντονιστή εταίρου www.keaep.gr.
Κατόπιν συμπλήρωσης της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της ΑΣ (Κυψέλης 16, ΤΚ 11362, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00 π.μ.–15:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους είναι από τις 23/12/2013 έως τις 15/01/2014. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» www.keaep.gr - ΚΕ.Α.ΕΠ., είτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΥΝΕΡΓΩ www.synergo-topsa.gr 

Αθήνα, 23/12/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
για συμμετοχή στην Πράξη: «Καινοτομικές Μορφές Απασχόλησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Αττική» που υλοποιείται στο πλαίσιο ΔΡΑΣΗ 7: « Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες την Τοπικών Αγορών Εργασίας»,. της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: « Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΟΠΣ 464069, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Η Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» ως φορέας υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καλεί:
Υποψήφιους ωφελούμενους:
1) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ
2) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών
3) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Ορίζεται στα όρια του Νομού Αττικής και δη στον Κεντρικό, Δυτικό και Νότιο Τομέα της περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
• Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης και του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
• Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μελή που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αν ο αιτών /ουσα είναι εγγεγραμμένος/η σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας 
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
• Δήλωση εξουσιοδότησης για χρήση των προσωπικών του στοιχείων.
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για όσους έχουν Εντοπιότητα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συντονιστή εταίρου www.keaep.gr.
Κατόπιν συμπλήρωσης της, η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του συντονιστή εταίρου της ΑΣ (Κυψέλης 16, ΤΚ 11362, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00 π.μ.–15:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους είναι από τις 23/12/2013 έως τις 22/01/2014. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα του Συντονιστή Εταίρου της Α.Σ. «ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΩ» www.keaep.gr - ΚΕ.Α.ΕΠ., είτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΥΝΕΡΓΩ www.synergo-topsa.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

facebook   youtube

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


logos

ERGASTIRI

 

 Το Συνεργώ είναι διαθέσιμο για Android

 


EU PEP Attikis EP ESPA